Global site  (Change)

 
پروژه اجرا شده شرکت توسعه صنعتی سولفورکوب پارس  

پروژه اجرا شده سامانه سولفورکوب

ظرفیت                                       200 تن/روز

روش                                          گاززدایی/کیوبینگ

مکان                                          پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران

خوراک                                        گوگرد مذاب حداکثر 350 PPM سولفید هیدروژن

محصول                                      گوگرد کیوب حداکثر 10  PPM سولفید هیدروژن

تجهیزات                                      گاززدایی: مخزن جداکننده اولیه، مخزن، اسکونجر، مخزن راکتور جذب  SH2 و ذخیره، سود کاستیک، پمپ ها تغذیه و تخلیه گوگرد و کمپرسور هوای فشرده کیوبینگ: دستگاه کیوبینگ، کمپرسور هوای فشرده، چیلر خنک کننده، برج خنک کن، هواساز پمپ وکیوم و مخزن ذخیره وکیوم، واحد های هیدرولیک محرک دستگاه

تصاویر مرتبط
ارتباط با شرکت

   Call us

   Email us

کاتالوگ دیجیتالFollow us on Facebook            Follow us on linkedin            Follow us on Telegram            Subscribe via RSS                   Copyright © SPIDCO: 2th floor, No 19,5th alley, Gandi St. TEHRAN, IRAN, Tel. +9821 8879 2106, Fax. +9821 8879 2107