Global site  (Change)

[slideshowDefault.slideshow]

  • خلق فناوری و توسعه پایدار

  • سیستم ساخت و تولید یکپارچه

  • مسیری همواره به سمت پیشرفت

  • صادرات مشتقات نفتی

  • سیستم ساخت و تولید گوگرد ناب

  • پیشرو در زمینه توسعه پایدار
Follow us on Facebook            Follow us on linkedin            Follow us on Telegram            Subscribe via RSS                   Copyright © SPIDCO: 2th floor, No 19,5th alley, Gandi St. TEHRAN, IRAN, Tel. +9821 8879 2106, Fax. +9821 8879 2107